Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Polygon jegyzettár
Polygon jegyzettár

A JATE Bo­lyai In­té­zet ma­gyar nyel­vű ki­adói te­vé­keny­sé­ge 1991-ben in­dult az éven­te két al­ka­lom­mal meg­je­le­nő POLY­GON című ma­te­ma­ti­kai szak­di­dak­ti­kai fo­lyó­irat (Poly­gon fo­lyó­irat) meg­je­len­te­té­sé­vel. Három évre rá in­dult el a Poly­gon Könyv­tár, il­let­ve a Poly­gon Jegy­zet­tár so­ro­zat. E so­ro­za­tok be­in­dí­tá­sá­nak ket­tős célja volt. Egyik, hogy a fel­ső­ok­ta­tás kü­lön­bö­ző szak­ja­in (ma­te­ma­ti­ka tanár, prog­ra­mo­zó ma­te­ma­ti­kus, ma­te­ma­ti­kus, mér­nök­kép­zés) folyó ma­te­ma­ti­ka­ok­ta­tás­hoz szín­vo­na­las ma­gyar nyel­vű tan­köny­ve­ket biz­to­sít­son. Más­részt arra is vál­lal­ko­zott, hogy bő­vít­se, il­let­ve a ko­ráb­ban meg­je­lent si­ke­res köny­vek új­ra­ki­adá­sá­val fel­fris­sít­se a ma­te­ma­ti­kát nép­sze­rű­sí­tő köny­vek pa­let­tá­ját.

Szer­ző­ik a ma­te­ma­ti­ka ta­ní­tá­sá­nak és ku­ta­tá­sá­nak nem­zet­kö­zi­leg is el­is­mert, ki­vá­ló hazai kép­vi­se­lői.

Sorozat könyvei