Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Megjelenés: 2005
Oldalszám: 306 oldal
Formátum: B/5, fűzve
ISBN: 978-963-9548-94-7
Témakör: Fizika felsőfokon
Sorozat: Elméleti fizika

Eredeti ár: 3500 Ft
Webshop ár: 2625 Ft

KOSÁRBA
Sugárzás és részecskék
Bevezetés az elemi részek fizikájába

 

Be­ve­ze­tő szin­tű su­gár­zásel­mé­le­ti és ré­szecske­fizikai tan­köny­vet tart ke­zé­ben az ol­vasó, amely az el­ső magyar nyel­vű be­ve­ze­tő mun­ka a té­mában. Az Eötvös Loránd Tu­domány­egye­tem oktatási kí­nálatában mintegy ötven éve sze­re­pel az elektromágne­ses su­gár­zás és az ele­mi ré­szek kvan­tumfizikája. Marx György, Montvay István, Nagy Kázmér, Nagy Tibor és Pócsik György fon­tos egye­temi jegy­ze­tei ve­zették a té­makör­ben dol­gozó magyar fiziku­sokat a ku­tatások él­vonalába. Kiss De­zsőnek és Nagy Elemér­nek a kí­sér­le­ti ré­szecske­fizikába be­ve­ze­tő mun­kái ma is aktu­álisak. Az ELTE fizikus szak tan­me­netének átfogó moder­nizálásakor, a kilencve­nes évek ele­jén határozták meg azt az isme­retkört, amelyet a kvan­tum-elektrodinamika és a ré­szecske­fizika te­rü­le­té­ről a fizika bármely ágában dol­gozó fizikusnak cél­sze­rű megismer­ni. A „Su­gár­zás és ré­szecskék" fél­éves tárgy fel­adata ezen isme­re­tek kor­sze­rű megtaní­tása. Másik cél­ja, hogy te­hetsé­ges diákokat nyer jen meg a te­rü­let el­mé­lyült tanul­mányozására, hogy a megol­dott kér­dé­sek fon­tosságát,
a megol­dások szépsé­gét és az egy­előre megol­datlan problé­mák szel­le­mi kihí­vását közve­títse a hall­gatóknak. A köny­vet a klasszikus elektrodinamikai és a kvan­tumme­chanikai
alapisme­re­te­ket már el­sajátí­tott hall­gatóknak ajánl­juk. A szöveg mintegy másfél­sze­re­se a fél­év során valóban el­hangzó anyagnak. Ezzel a hall­gatók ön­képzését sze­retnénk elősegíteni.

AJÁNLOTT KÖNYVEK