Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Fordította: Both Előd
Megjelenés: 2011
Oldalszám: 416 oldal
Formátum: B/5
ISBN: 978-963-2795-75-1
Témakör: Műszaki tudomány, Ökológia
Sorozat: Az ökológiai gondolat

Eredeti ár: 6900 Ft
Webshop ár: 5175 Ft

KOSÁRBA
Fenntartható energia
Mellébeszélés nélkül

Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül

magyarmenedek.com
2012-6-15

Leírás: DAVID JC MACKAY a Camb­ridge-i Egyetem fi­zi­ka­pro­fesszo­ra, akit – nem meglepő módon – a könyv első meg­je­le­né­sét kö­ve­tő­en az angol ener­gia­ügyi minisztérium tu­do­má­nyos fő­ta­nács­adó­já­nak kér­tek fel.
*
Ez a könyv nem ri­o­gat vi­lág­vé­ge - szcenáriókkal és nem lob­bi­zik egyik energia ágazatnak sem. Ami egy könyv meg­írá­sá­val meg­te­he­tő a fenn­tart­ha­tó ener­gi­á­ért, azt a szer­ző meg­te­szi. Jó fi­zi­kus mód­já­ra egy új mértékegységet vezet be, amely al­kal­mas arra, hogy össze­mér­he­tő­vé vál­jon mindenfajta ener­gia­ter­me­lés és fo­gyasz­tás. 

Ez a mér­ték az egy főre és egy napra eső ener­gia­fel­hasz­ná­lás, il­let­ve termelés. Bár­mely or­szág sta­tisz­ti­kai ada­tai alap­ján az ér­té­kek esze­rint már ki­szá­mol­ha­tók és összehasonlíthatók. Így lé­pé­sen­ként méri össze a fogyasztói tár­sa­da­lom em­be­ré­nek napi energiaszükségleteit és a kü­lön­bö­ző energiatermelési formák napi ter­me­lé­sé­nek lehetőségeit, kor­lá­ta­it.

Nem­csak okos, de szel­le­mes is, gya­kor­la­ti­as is. Hála a tisz­ta gon­do­lat­menetének, könnyedén leszá­mol az olyan tév­esz­mék­kel, hogy pél­dá­ul „ha kihúzod a te­le­fon­töl­tőt, máris tet­tél a kör­nye­ze­tért” – ez ugyan­is túl kevés, még ha min­den­ki kö­ve­ti is a ta­ná­csot. 

A mennyi­sé­gek ará­nya­it remek gra­fi­ko­nok­kal szem­lél­te­ti. Mér­té­ket és módszert ad. Az a bizonyos „bár­mely or­szág” ese­té­ben természetesen Nagy-Bri­tan­nia. Úgy­hogy megmarad az iz­ga­tó kér­dés szá­munk­ra: hogyan alakulnának a szá­mok és gra­fi­ko­nok Magyarországra? A mi statisztikai adatainkkal, mel­lé­be­szé­lés nél­kül.

A kötet TARTALMA az alábbiak szerint követhető nyomon:

• I. JELZŐK HELYETT SZÁMOK: Indítékok; Mérleg; Autók; Szél;, Repülők; Napenergia; Fűtés és hűtés; Vízenergia; Világítás; Tengeri szél; Kütyük; Hullámok; Élelmiszerek és mezőgazdaság; Árapály; Hétköznapi használati tárgyaink; Geotermikus energia; Közszolgáltatások; Támaszkodhatunk csak a megújuló forrásokra?

• II. TEGYÜNK KÜLÖNBSÉGET! Minden Nagy segít; Jobb közlekedés és szállítás; Okosabb fűtés; Az elektromosság hatékonyabb használata; fenntartható fosszilis tüzelőanyagok; Atomenergia? Élhetünk-e más országok megújuló forrásaiból? A termelés ingadozása és az energia tárolása; Öt energetikai terv Nagy-Britannia számára; Na de mi a helyzet a költségekkel? Mit tegyünk most? Energetikai tervek Európa, Amerika és a világ számára; Légből kapott szén-dioxid, Igent mondunk;

• III. TECHNIKAI FEJEZETEK: Autózás II; Szél II; Repülés II; Napenergia II; Fűtés II; Hullámok II; Árapály II; Hétköznapi használati tárgyaink II;

• IV. HASZNOS ADATOK: Gyors áttekintés; Lakosság és terület, Az Egyesült Királyság energetikai történelme;

*
A „FENNTARTHATÓ ENERGIA - MELLÉBESZÉLÉS NÉLKÜL” című ezen kiadványt a biztonságos, biztos és fenntartható energiaforrások, azok keresése és felhasználása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Kapcsolódó recenziók

AJÁNLOTT KÖNYVEK