Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Lektor: Müllner András
Fordította: Kiss Barnabás
Megjelenés: 2012
Oldalszám: 160 oldal
Formátum: A/5
ISBN: 978-963-2797-42-7
Témakör: Kommunikáció, Művészetelmélet, Szociológia

Eredeti ár: 2900 Ft
Webshop ár: 2175 Ft

KOSÁRBA
Médiamasszázs
Egy rakás hatás

McLuhan: Médiamasszázs - Könyvbemutató a KIBU-ban

Kitchen Budapest
2012.11.08.

McLuhan: Médiamasszázs – könyvbemutató a KiBu-ban

NOVEMBER 8, 2012 BY SZILÁGYI MIHÁLY

Közös könyvbemutatót tartottunk a Typotex kiadóval a napokban a KiBu-ban. Több blogbejegyzés is született az eseményről, amik közül kettőt emelnénk ki; a korrekt tájákoztatás jegyében egy dícsérőt, és egy elégetlenebbet.

Könyves Blog-é a dícsérő: “Tavaly, Marshall McLuhan születésének századik évfordulója alkalmából a Kitchen Budapest gondolt egy merészet, és megrendezte a Műcsarnokban aWikisprintet, ami elsősorban egy magyar nyelvű McLuhan-(wikipédia)-szócikk elkészítését volt hivatott demonstrálni némi performance-jelleggel, de ezen felül óhatatlanul hozzájárult a november 6-án bemutatott kötet megjelenéséhez, azaz tágabb kontextusban egy kultusz újraértelmezésének (újraélesztésének) erős szándékát is nyomatékosította.”

Prae.hu-é a dorgálósabb: “McLuhan Médiamasszázs című könyvének bemutatójára Müllner Andrást és Z. Karvalics Lászlót hívni jó választás volt a Typotex részéről, a Kitchen Budapest is ideális helyszín, ám a kiadó egész ötletes rendezvénye kifejezetten hiányérzetet keltett bennem. Hogy miért nem sokkal jobbakat találtak ki! És többet, meg színesebbet, és négydét.”

A könyvről:
Mikor elő­ször gyűj­töt­ték egybe McLu­han pro­fe­ti­kus ki­je­len­té­se­it az elekt­ro­ni­zált in­for­má­ci­ós kor éle­té­ről, meg­le­pe­tés­sel ta­pasz­tal­ták, hogy meg­fi­gye­lé­sei négy év­ti­zed el­tel­té­vel is mi­lyen za­var­ba ej­tő­en tisz­ták, mennyi­re meg­hök­ken­tő­en pon­to­sak és idő­sze­rű­ek. A Mé­dia­masszázs egy vissza­pil­lan­tó tükör, amely a lát­ha­tat­lan és a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet, az ér­zék­szer­vi ha­tá­sok, a tö­meg­mé­dia min­den­nap­jai, a fo­gyasz­tói javak, a sajtó, a rek­lá­mok, és a mű­vé­sze­tek ka­lei­dosz­kóp­ját mu­tat­ja szá­munk­ra. Két­ség­kí­vül tu­do­mány­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gű mű. Qu­en­tin Fiore il­luszt­rá­ci­ói és Je­ro­me Agel ki­egé­szí­té­sei kí­sé­rik, me­lyek McLu­han tudás, ere­de­ti­ség, pro­vo­ká­ció és in­tu­í­ció irán­ti szen­ve­dé­lyes­sé­gé­re ref­lek­tál­nak.

Mars­hall McLu­han ka­na­dai tudós, fi­lo­zó­fus, iro­da­lom­ta­nár és iro­da­lom­kri­ti­kus, rétor és kom­mu­ni­ká­ció-te­o­re­ti­kus volt. Mun­kás­sá­ga a mé­dia­el­mé­let egyik sa­rok­kö­ve, me­lyet a rek­lám- és mé­dia­ipar a gya­kor­lat­ban is al­kal­maz.

Ne­vé­hez fű­ző­dik „a mé­di­um maga az üze­net” („the me­di­um is the mes­sage”) szlo­gen és a „glo­bá­lis falu” („the glo­bal vil­lage”) fo­ga­lom be­ve­ze­té­se, va­la­mint a hoz­zá­juk tar­to­zó el­mé­le­tek ki­dol­go­zá­sa.

Köszönjük a két blognak, hogy foglalkoztak az eseménnyel, a Typotex kiadónak sok sikert kívánunk a könyv terjesztéséhez, nektek pedig jó olvasást… 45 éve született, alapmű, vegyétek meg. A könyv itt és itt is kapható.

Szilágyi Mihály

Kapcsolódó recenziók

AJÁNLOTT KÖNYVEK